Thursday, November 17, 2011

Nov 12 2011 080

Nov 12 2011 080 by jennzebel
Nov 12 2011 080, a photo by jennzebel on Flickr.

Getting some birding lessons... Cathy, Guy, my sprog & Donna @ Moorecroft Park.

No comments: